POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través de la present política de privacitat GASOL FOUNDATION desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.gasolfoundation.org sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

GASOL FOUNDATION, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, li facilita la següent informació:

  1. Responsable del Tractament

Responsable: GASOL FOUNDATION

Adreça: C/ Jaume I 26-28, Local primer pis, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

NIF: G66287855

Correu Electrònic: contact@gasolfoundation.org

2. Contacta’ns

Finalitat del tractament de dades

A l’Usuari se li ofereix participar en les jornades i esdeveniments. En aquesta línia les dades que es recaptin en els formularis específics per al seu registre seran tractats amb la finalitat de participar en l’aquestes jornades o esdeveniments.

Enviament de butlletins informatius sobre la nostra entitat, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Base jurídica per al tractament de dades

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recaptats, excepte que existeixi una obligació legal.

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció de l’enviament de comunicacions estigui activa.

Transferències internacionals de dades

S’informa l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través de Mailchimp, amb domicili social i servidors situats als EUA. Així mateix, s’informa que Mailchimp disposa de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacionals amb les garanties establertes en el RGPD.

Destinataris

No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Formularis Newsletter

Finalitat del tractament de dades

Enviament de butlletins informatius sobre la nostra entitat, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Base jurídica per al tractament de dades

La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.

La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’Usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació

L’adreça de correu electrònic de l’usuari es conservarà mentre la subscripció a la Newsletter estigui activa.

Transferències internacionals de dades

S’informa l’interessat que per a l’enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través de Mailchimp, amb domicili social i servidors i situats als EUA. Així mateix, s’informa que Mailchimp disposa de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacions amb les garanties establertes en el RGPD.

Destinataris

No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

3. Drets que assisteixen a l’interessat

Quan les seves dades personals siguin objecte de tractament de l’Usuari tindrà la condició de persona interessada en el sentit del RGPD i, com a tal, li assisteixen els següents drets enfront del responsable del tractament:

Dret d’accés

Pot demanar-li al responsable que li confirmi si les seves dades personals són objecte de tractament per part seva.

Si les seves dades estan sent tractats pot sol·licitar al responsable informació sobre:

la finalitat del tractament de les dades personals;

les categories de dades personals que seran tractades;

els destinataris o categories de destinataris als quals se’ls ha comunicat o se’ls comunicaran les seves dades personals;

el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;

l’existència del dret de rectificació o supressió de les dades personals que el concerneixen, del dret de limitació del tractament per part del responsable o del dret d’oposició a aquest tractament;

l’existència del dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;

tota la informació disponible sobre l’origen de les dades quan les dades personals no s’hagin obtingut de la persona interessada;

l’existència de presa de decisions automatitzada, inclosa l’elaboració de perfils, de conformitat amb l’art. 22, apdos. 1 i 4, del RGPD i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i els efectes previstos d’aquest tractament per a la persona interessada.

Té dret a sol·licitar informació sobre si les seves dades personals han estat transmesos a un tercer país o a una organització internacional. En aquest context, pot sol·licitar ser informat en virtut de l’article 46 del RGPD relatiu a la transferència de dades.

Dret de rectificació

Si les dades personals que el concerneixen són inexactes o estan incomplets, té dret a rectificar-los o a completar-los davant el responsable del tractament. El responsable del tractament efectuarà la rectificació sense dilació.

Dret a la limitació del tractament

L’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les següents condicions:

Si impugna l’exactitud de les seves dades personals en un termini que li permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquests;

Que el tractament sigui il·lícit i l’Usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;

Que el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però l’Usuari els necessiti per a formular, exercir o defensar reclamacions;

Si l’Usuari s’ha oposat al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus propis.

Quan s’hagi limitat el tractament de dades personals, a excepció de la seva conservació, aquestes dades només podran ser objecte de tractament amb el seu consentiment o per a formular, exercir o defensar reclamacions o per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’important interès públic de la Unió Europea o d’un Estat membre.

Si s’ha limitat el tractament d’acord amb les condicions anteriors, serà informat pel responsable abans que es posi fi a aquesta limitació.

Dret de supressió

Pot sol·licitar al responsable del tractament que elimini immediatament les seves dades personals i aquest estarà obligat a eliminar aquestes dades sense dilació quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

Que les dades personals ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.

Si l’Usuari revoca el seu consentiment, sobre el que estava basat el tractament de les dades conformement a l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) o a l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, i no existeix cap altra base jurídica per al tractament.

Si l’Usuari s’oposa conformement a l’art. 21, apt. 1 del RGPD al tractament i no existeixen motius justificats imperiosos per al tractament o s’oposa al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 2 del RGPD.

Que les seves dades personals hagin estat tractats il·lícitament.

Que les dades personals hagin de suprimir-se per a complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió Europea o en el dret dels Estats membres als quals estigui subjecte el responsable del tractament.

Que les seves dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació oferts de conformitat amb l’art. 8, apt. 1 del RGPD.

Si el responsable del tractament de dades ha fet públics les seves dades personals i està obligat a suprimir-los en virtut de l’art. 17, apt. 1 del RGPD, prendrà les mesures apropiades, incloses les mesures tècniques, tenint en compte la tecnologia disponible i les despeses d’implementació per a informar els responsables de tractament de les dades personals que l’Usuari, com a persona interessada, ha sol·licitat l’eliminació de tots els enllaços a aquestes dades personals o de còpies o rèpliques d’aquestes dades personals.

El dret de supressió no existirà en la mesura en què el tractament sigui necessari

per a exercir la llibertat d’expressió i d’informació;

per a complir una obligació legal que requereixi el tractament de dades exigida per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a la qual estigui subjecte el responsable del tractament o per a complir una tasca d’interès públic o per a exercir el poder públic conferit al responsable;

per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, de conformitat amb l’art. 9, apt. 2, lletres h) i i) i l’art. 9, apt. 3 del RGPD.

amb finalitats d’arxiu d’interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics de conformitat amb l’art. 89, apt. 1 del RGPD, en la mesura en què la llei esmentada en la secció a) pugui impossibilitar o perjudicar greument la consecució dels objectius d’aquest tractament, o

per a formular, exercir o defensar reclamacions.

Dret a la informació

Si ha exercit el seu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament enfront del responsable, aquest estarà obligat a informar a tots els destinataris als quals se’ls hagin comunicat les seves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

L’Usuari té dret al fet que el responsable l’informi sobre qui són aquests destinataris.

Dret a la portabilitat de dades

Té dret a rebre les dades personals que el concerneixen, que hagi facilitat al responsable, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que el responsable al qual els hi hagués facilitat ho impedeixi, quan

el tractament estigui basat en un consentiment conformement a l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) del RGPD o a l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte segons l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra b) del RGPD i

el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir aquest dret, l’Usuari també tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament d’un responsable del tractament a un altre sempre que sigui tècnicament possible. Les llibertats i els drets d’altres persones no podran veure’s afectats negativament per això.

Aquest dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà a cap tractament de dades personals que sigui necessari per a complir una tasca d’interès públic o per a exercir el poder públic conferit al responsable.

Dret d’oposició

L’Usuari té dret a oposar-se en qualsevol moment, per raons derivades de la seva situació particular, al fet que les dades personals que el concerneixen siguin objecte de tractament segons el que es disposa en l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletres e) o f) del RGPD; això també s’aplicarà a l’elaboració de perfils basats ​​en aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les seves dades personals tret que pugui demostrar motius legítims convincents per a aquest tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

Si el tractament de les seves dades personals té lloc per a dur a terme accions de màrqueting directe, L’Usuari tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades amb la finalitat d’aquesta publicitat; això també s’aplicarà a l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui associada amb aquest màrqueting directe.

Si s’oposa al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les seves dades personals ja no seran tractats per a aquests fins.

L’Usuari té l’opció d’exercir el seu dret d’oposició mitjançant procediments automatitzats que utilitzin especificacions tècniques en relació amb l’ús dels serveis de la societat de la informació, independentment del que es disposa en la Directiva 2002/58/CE.

4.8 Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

L’Usuari té dret a revocar la seva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà la legalitat del tractament que va tenir lloc sobre la base del consentiment prestat abans de la seva revocació.

Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en l’Usuari o l’afecti significativament de manera similar. Això no s’aplicarà si la decisió

és necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’Usuari i el responsable del tractament;

està autoritzada per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a la qual està subjecte el responsable i quan aquesta legislació contingui mesures raonables per a salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, o

si es basa en el seu consentiment explícit.

No obstant això, aquestes decisions no es basaran en les categories especials de dades personals especificades en l’art. 9, apt. 1 del RGPD, tret que s’apliqui l’art. 9, apt. 2, lletres a) o b) del RGPD i s’hagin pres mesures adequades per a salvaguardar els seus drets i llibertats, així com els seus interessos legítims.

Respecte als casos esmentats en els punts 1 i 3, el responsable del tractament de les dades adoptarà mesures adequades per a salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, inclòs, almenys, el dret a obtenir la intervenció d’una persona per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular en l’Estat membre de la seva residència, lloc de treball o lloc de presumpta infracció, si considera que el tractament de les dades personals que el concerneixen viola el RGPD.

L’autoritat de control ​​davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre l’estat i els resultats d’aquesta, inclosa la possibilitat de presentar un recurs judicial de conformitat amb l’art. 78 del RGPD.

On podrà exercir els drets l’Usuari?

L’Usuari podrà exercir els podrà exercir els seus drets enviant un escrit a C/ Jaume I 26-28, Local primer pis, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, o correu electrònic proteccion.datos@gasolfoundation.org.

.

Així mateix, s’informa l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a proteccion.datos@gasolfoundation.org.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que GASOL FOUNDATION no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, GASOL FOUNDATION quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a GASOL FOUNDATION han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

GASOL FOUNDATION informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

GASOL FOUNDATION té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.

Com donar-se de baixa?

Totes les persones subscrites via e-mail a les diferents newsletters o comunicacions de la Gasol Foundation, poden donar-se de baixa en qualsevol moment prement l’enllaç que li apareix a la fi de cada missatge o correu electrònic que rebi en el seu e-mail, així com també escrivint a contact@gasolfoundation.org o enviant un correu postal a la següent adreça: Carrer Jaume I núm. 26-28, Oficina Primer Pis, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona o exercitant els seus drets tal com s’especifica a continuació.

Les persones donants habituals o sòcies de la fundació, poden donar-se de baixa en qualsevol moment escrivint a contact@gasolfoundation.org o enviant un correu postal a la següent adreça: Carrer Jaume I núm. 26-28, Oficina Primer Pis, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona; especificant el motiu pel qual causa baixa. De manera que pot exercitar els seus drets tal com s’especifica a continuació.