El 28{485ca19174dc24852caba02ff3508a799105547b075b217f4472f394c39933d7} dels nens i nenes pateix sobrepès o obesitat durant la primera infància

Els principals reptes per a les famílies en matèria d’educació en hàbits saludables estan relacionats amb el benestar emocional i l’alimentació

 • Un estudi realitzat per la Gasol Foundation demostra que pràcticament un 10% dels nens i nenes d’entre 3 i 8 anys pateix obesitat.
 • L’obesitat severa afecta en major mesura als nens i nenes de famílies amb un menor nivell socioeconòmic (4,2%) respecte als més afavorits (1,7%).
 • Pràcticament el 100% dels pares i mares i professionals consideren els primers anys de vida claus per a la prevenció de l’obesitat infantil.

 

Barcelona, 22 de setembre de 2020.  Amb l’objectiu de continuar generant evidència científica entorn de la la obesitat infantil, la Gasol Foundation −fundació dels germans Pau i Marc Gasol− ha dut a terme un estudi centrat en la primera infància que revela que l’obesitat infantil és un problema ja des dels primers anys de vida dels nens i nenes i que, a més, i  igual que succeeix en altres edats, també afecta de forma més rellevant a  famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

“L’obesitat infantil s’ha convertit en una pandèmia silenciosa en la nostra societat i, lamentablement, el nostre país se situa al cap de la llista de països europeus amb un major índex d’obesitat entre els nens i nenes. Donada aquesta realitat, i amb l’objectiu d’abordar aquesta problemàtica des de la primera etapa vital, des de la Gasol Foundation hem dut a terme un estudi centrat en la petita infància”, explica Pau Gasol, president de la Gasol Foundation. I afegeix: “els resultats d’aquest estudi ens han permès conèixer la transcendència de la problemàtica ja en els  primers anys de vida, així com identificar les principals àrees d’actuació”.

Anàlisi obesitat infantil en la primera infància

Aquesta anàlisi parteix de les dades extretes de l’estudi SantBoiSà de la Gasol Foundation, amb el qual la fundació avalua des de l’any 2015 l’estat ponderal i els estils de vida dels nens i nenes d’entre 3 i 8 anys de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) -municipi on se situa la seu mundial de la fundació. A partir d’aquest estudi, s’ha pogut analitzar una mostra de 1.716 nens i nenes de 16 centres educatius d’aquesta localitat.

Resultats:

 

 • L’estudi revela que el sobrepès i l’obesitat es presenten, de manera notable, durant la primera infància. El 28,15% de la població d’entre 3 i 8 anys sofreix excés de pes i el 9,15%, obesitat.
 • S’ha demostrat que l’obesitat afecta més a nens amb menor nivell socioeconòmic, concretament al 12,6% enfront del 8% dels nens i nenes més afavorits.
 • Seguint la mateixa tendència, l’obesitat severa −casos amb un major índex de massa corporal per a la seva edat i gènere que suposa un excessiu risc per a la seva salut− en la petita infància es distribueix de manera desigual segons el nivell socioeconòmic de les famílies. Concretament, afecta a més del doble dels nens i nenes amb un menor nivell socioeconòmic (4,2%) respecte als nens i nenes de famílies més afavorides (1,7%).
 • De la mateixa manera, a l’estudiar l’índex de la circumferència de cintura respecte a l’altura, s’observa que l’obesitat abdominal −acumulació excessiva de greix al voltant de l’abdomen− afecta en major mesura a la població infantil de menor nivell socioeconòmic (35,6%) respecte als nens i nenes més afavorits (29,8%).

Per tot això, es considera rellevant i pertinent implementar iniciatives de promoció d’hàbits de vida saludable dirigides a la prevenció de l’obesitat infantil des dels primers mesos/anys de vida, prioritzant l’abordatge d’aquesta epidèmia entre les poblacions en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Enquestes a mares/pares i professionals de la salut

Paral·lelament, la Gasol Foundation ha realitzat una enquesta a un total de 277 mares/pares/tutors legals amb fills i/o filles de 0 a 5 anys i 67 professionals dedicats a la primera infància per a conèixer i valorar la necessitat de dur a terme projectes de prevenció de l’obesitat infantil en els primers anys de vida.

 • Un 98,2% dels pares/mares/tutors legals i un 97% d’els/les professionals consideren els primers anys de vida com un període clau per a la prevenció de l’obesitat.
 • Al seu torn, el 88% dels pares/mares/tutors legals identifiquen aspectes a millorar en el foment del creixement saludable dels seus fills i filles i, de la mateixa manera, un 86% dels/les professionals identifiquen que les famílies podrien millorar uns certs  aspectes.

 

A través de l’enquesta també s’han valorat aquelles temàtiques en relació amb l’alimentació saludable, l’esport i l’activitat física, les hores i la qualitat del son i el benestar emocional dels nens i nenes que tant pares/mares/tutors com professionals consideren que comporten un major nivell de desafiament per a assegurar el creixement saludable dels més petits.
 • En una escala del 0 al 10, els pares/mares/tutors legals, identifiquen la  gestió de les emocions (mitjana de 8,18 punts), la gestió de l’autoestima (7,95 punts), l’establiment de límits (7,70 punts) i l’alimentació saludable per a el  desenvolupament saludable (7,09 punts) com les principals  àrees de desafiament, sent menys rellevants els aspectes relacionats amb l’esport i l’activitat física i les hores i qualitat del son.
 • Entre els/les professionals, la gestió de les emocions (8,24 punts), l’alimentació per al desenvolupament saludable (8,13 punts), l’establiment de límits (8,10 punts) i la gestió de l’autoestima (7,90 punts) també suposen, encara que en diferent ordre, els principals desafiaments amb els quals es troben els/les progenitors a l’hora d’estimular el desenvolupament saludable dels nens i nenes durant la petita infància.

 

D’aquesta manera, els programes dirigits a la promoció d’hàbits de vida saludable per a la prevenció de l’obesitat infantil haurien de prioritzar la promoció d’aquells coneixements i habilitats que permetin als pares i mares estimular de forma adequada el benestar emocional i l’alimentació saludable entre els seus fills/es.